Varanasi – ​Tying Rakhi to Jagadguru Shankaracharya of Kashi Sumerupeeth

Photo 1 ) - Varanasi - Shankaracharya Kashi Sumeru peethadhishwar Swami Narendranand Sarswati Ji Maharaj (9)